donderdag 26 november 2009

Ylonka Supertrash

Ylonka for SUPERTRASH magazine.
Shot by Jolijn Snijders. Styling Roel Schagen